Þ ,lÛkpÆ Mp¾Dw×pËëlØç DF ÐìñCpvC íÜF qC ÝN év :kß×p¾ ÖpÆC Íß@vo
.lÛlz ælÜçDÜJ êoDº éF ÚDÛAÞ éO¾pÊ ÚlëoDF êlëlz ÚCoDF ÚDFDìF ok
éÛDçk Þ æl×AkÞp¾ ,kßF oDº Ðhl× êÓDF ok éÆ íÊorF ÌÜv ÚDèÊD@Û
.lz éO¾pÊ oDº
£Ôh Þ MDWÛêCpF æoDZ Þ ,ælÛD× ußGe× oDº ÐhCk ok p¿@Û é@v Ý@ëC
.lÛlì¡ëlÛDìÛ kßh
Èë pç :éÆlÜOzCnÊ ÚA pF oCp ,kDëq íñßV æoDZ Þ æp@ÆCn@× qC x@J Þ
qC Ðص ÚA éÏìvßF Þ,ækoÞA p²ÜF Co kßh Ðص ÝëpOèF Þ Ý@ëp@O@¥@ÎD@h
MDWÛ Piv êoDO¾pÊ ÝëC qC CpÛDÛA:éÆ lëDØÛ PÏòw× ÍD·O× oDÊkoÞpJ
.lçlF
kßh ßN CoDÊkoÞpJ:P¿Ê Þ ækpÆ lÜÏF Dµk éF Pvk p¿Û év ÚA qC í@Ç@ë
êCpF oDÜëk l¤ Þ ,ÙOzClì× PvÞkCo Ùëßص pOhk Ý× éÆ íOwç æD@ÊA
êC P¿Ê Cp× ,ÙëkpÆ MßÏh íwÏW× ok ÞC DF ÚßZÞ ,ÖkCk ÞC p¬Dh HÏV
ÄdDÜF PvCælz pè× Þ éOwF éÆ CpërìZ Þ upOF Clh qC Ý× êßصp@w@J
.ÝÇ× qDF
l¤ Þ ,ælz ½p¥Ü×´Þp¡×DÛ Ðص ÚA qC ßN ½ßh p¬Dh éF DèÜN Ý× xJ
.ÙO¾o ÚÞpìF ÞC xÏW× qCÞ ,ælì¡iFÞDF ÖkßF ækCk éÆ CpëoDÜëk
ÝëC qC Co D× :kßFßN êD¨o Ðì¥eN êCpF Ý× qC PÆpeÛA pÊC CoDÊkoÞp@J
!.ælF MDWÛ êoDO¾pÊ Þ Piv êÔF
.P¾o oDÜÆ oDºÐhl× qC ÌÜv PØw év qC PØw Èë PµDv ÝëC ok
êpìJ okD×Þ olJ Cp× éÆ íçDÊA kßh ßN CoDÊkoÞpJ :P¿@Êí@× í@×Þk
Þ ,ÖkpGì× DèÛA êCpF ÖDzÞ éÛDeG¤ êCnº ÖD@z Þ f@G@¤ qÞo p@ç Þ ,kß@F
.ÙO¾Dë ECßh ok Co Þk pç :ÙO¾oÚDÛA krÜF éÆ fG¤ ½p¬ êqÞo
PdCoDÛ PvCÝÇØ× :ÙëDØÛ oClìF CpÛDÛA pÊC :éÆ ÖkpÆ é¡ëlÛC kßh ¢ìJ Þ
êCnº éÆ PvC ÐØOe× :ÙÜÆP·VCp× ÚDÛA krÛ pÊC Þ .lÛß@z êmD@O@× Þ
.kßz ÀÏN ÚDÛA éÛDeG¤
ECßh qC éÆ ÖkpÆpG¤ Þ ækDOwëC ÚDÛA íÇëkrÛ ok olÃÛA :p²Û ÝëC êkÞoÞ
.lÛkpÆ ÍÞDÜN éÛDeG¤ Þ ,ælz oClìF
êp²Û Þ ækßFßN êD¨o êCpF DèÜN Ý× l¥Â Ðص ÝëC qC pÊC CoDÊkoÞp@J
!D×p¾ ¸¾o D× qC Co Piv êÔOFCÞ êoDO¾pÊ ÝëC :ÙOzClÛ oDÇÜëC ok ßN rWF
.P¾ooDÜÆ ÌÜv ÚA qC rìÛ pËëk PØw Èë PµDv ÝëC ok
ÖDWÛC ÐFDÃ×ok Co í¥iz Ý× éÆ íOwç æDÊA CoDÊkoÞpJ :P¿Ê í×ßv
:ÙÜÆ PhCkpJ Co ÞC Ðص MpVCÙOvCßh ÚßZ Þ ,ÖkßF ækpÆ pìVC íÏØ@µ
Ý× Äd Þ MpVC éÆ kpÇì× oDè±C Þ ækßØÛêoCkkßh éVÞ Ý@O@¾p@Ê qC
ßN P¿Ê Þ éO¾pËÛ êrìZ éWìOÛ ok Þ ,P@vC oCl@Ã@×Ý@ëC qC p@O@¡@ì@F
P×ßÇdöCrV qÞo ok ßN Þ Ý× ÚDì× ok lÛÞClh Þ êkpÆ Ùϱ ÝØFPGwÛ
.kß×p¾ lçCßh
êlÜ¿vßÊ ÞC MpVCÐFDÃ× ok Ý× Þ ,P¾o Þ éO¾pËÛ Co kßh MpVC ÞC xJ
lÜZ Ml× ÝëC ok Þ éOzCk éËÛ CpÛAÍDv lÜZ Þ ,ÖkpÆ êoClëph ÞC ÖD@Ü@F
.lÛlz kDëq Þæl×A kßVßF ÚA qC éaF
Ý× Þ ,kpÆ Co kßhMpVC éGÎD®× Þ æl×A Ý× ¢ìJ pìVC ÚA íNl× qC xJ Þ
.ÖkpKv ÞC PvlF Co DçlÜ¿vßÊ ÚA
êoß®ÜF Ý×MpVC PhCkpJ ok éÆ íOwç íwÆ ÚDØç ßN :P¿Ê p@ì@VC
Co DçlÜ¿vßÊ ÝëC qÞp×CÞ ,êlëqoßì× ´DÜO×C Þ ÍDØçC kß@F oCÞCr@v é@Æ
?êoCk æpiw×Þ öCrèOvC p²Û DëA ,í¡iFí× ÝØF
.ÖkCk cpz ÞDF Co p×C ÚDëpV Ý×
Dµk Ý× Ädok oÞpv PëDèÛ DF Þ ,éO¾pÊ Co DçlÜ¿vßÊ pì@VC ¦@i@z
.kpÆ
ßN p¬DiF DèÜNÞ PìØìؤ Þ £ßÏh êÞo Ý× qC ÐØ·ÜëC pÊC CoDÊkoÞpJ
!qDv ½p¬pFD× qC Co íÊoDaìF Þ êoDO¾pÊ ÝëC :kßF
ÚA qC p¿Û éwÛAÞ ,éO¾o oDÜÆ oDº Ðhl× qC rìÛ ÈÜv éìÃF PµD@v Ý@ëC ok
(16).lÜO¾Dë MDWÛ lëlz êoDO¾pÊ Þ xGd
: éWìOÛ
Clh êCpF DèÜNÞ ¦ÎDh PìÜF pÊC ÚDwÛC êDçoDÆ Þ MCkDGµ Þ ßÇìÛ ÍDصC
:l¡Û kßVß× DèÛA okpËëk p²Û Þ l¥Â éÛßËaìç Þ ,éO¾pÊ ÖDWÛC
ÚDèV oDÊkoÞpJHÛDV qC íFßh êCrV Þ ,ælz ¸ÂCÞ XOÜ× Þ lì¿× éOG@ÎC
.lz lçCßh ækCk DèÛA ÐFDÃ× ok
Þ Ökp× êkßÜzßhÞ D¨o Ðì¥eN Þ éVßN HÏV D× p²Û éÇìNoߤ ok íÎÞ
lëDGÛ :kßF êpçD± ÝëÞDÜµÞ êkD× ¸@¾D@Ü@× Þ lñCß@¾ ÚkoÞA P@vl@F D@ë
.ÙìzDF ¸ÂßO× ÍD·O× lÛÞClh æDË¡ìJqC Co ÈìÛ êCrV Þ Crv ÝëpOØÆ
EDweF ÙìÛCßOì×éÛßËZ :lzDGÛ ÞC p¬DiF Þ Clh êCpF D× Ðص p@ÊC êoA
.ÙìzDF íñClh pVCÞ íñßÇìÛ Þ ÚDwdC p²OÜ× Þ éOzCnÊ ÞC
ÝÆ yßVÖlÜÊ ¸ØV olÛC éËÛA Þ ÝÆ yß× pz ¸¾k ÚDV êC ÍÞC
oß©eÎDF ÓC ÙN ÷ßϤ Ó oÞl¤ ol¤ ÚA oDGhC qC ßÜ¡F
PvC DWÆéÎDv ÐZ ÍDصC ÖlÜÊ PvC D× oDGÛC ok kqk yß× éÛ pÊ


êCpF :P¿Ê Þl×A kCl»F é¿ìÏh ÍrÜØF ÁmDd íGìG¬ Þ Ð¨D¾ íØìÇ@d
.lëD¡Û Co ÈÏ× rV éÆ ÖCækoÞA é¿eN évßN
?Pw×ClÆ ÚA :kß×p¾
pËëk éÆ íèVÞpF kqDv æDìv Co lì¿v êß× éÆ íFD©@h - ÍÞC :P@¿@Ê
æl·× ækoßh ³ìϺ ÖD·¬ íwÆlÜZ pç éÇìÛßW·× - ÖÞk .kß¡Û lì@¿@v
ÚA ÍÞDÜN éÆ íGìÆpN - Ößv .lFDë fìe¤Ù©ç ÖD·®ÛA Þ kß@¡@Û ÚCp@Ê
lÜZ pç éÆ íëéFDSØF lÜÆ æDF Pëß@Ã@N Þ kqD@v êß@ÂCo p@Ø@Æ Þ P@¡@J
.kß¡Û êoD¬ À·¨ lÛCpFMßèz
ol ÚDÜivÝëC qC ¢ìJ !ÙìÇd êC :P¿Ê xJ ,kpÆ Ð×öDN íÛD×q é¿ìÏh
ÐÂDµ Þ ÙOzClì× ÚDØÊDÛCk Co ßN Ý× Þ ,kß@F Ý@ëC qC ¢@ì@F Ý@× p@F ß@N
.ÙOzClÜJí×
PØϱ ß× íçDìvéZ ,PvC oÞpº Þ Hëp¾ éëD×pv :íO¿Ê éÆ íFD©h D×C
Co oßÛ éÆ lzßÆ ÚA ok éÆ íwÆoÞp»× íçq ,PvC oß@Û ÚA êl@ì@¿@v Þ
.lzßKF PØϲF
Öoßh oDìwFÖD·¬ éÆ ÙOwìÛ ÐìG ÚA qC Ý× :êkpÆ pÆm éÇìÛßW·× D×C Þ
P¾o lëDF íñDWF é²eÎpç éÆ pOzßhDÛ ÚA qC é@Z ,Öp@ì@Ê Mn@Î Ý@F Þ
íÛlìëßFDÛ Þ lìÜz lëDF íÛlìÜzDÛ Þ lëklëDF íÛlëkDÛ ÞC ok éÆ (cCpOw@×)
.lìëßF lëDF
Mßèz é»ÎDG×Þ ÚA ok «Cp¾C Þ ÚDÛq DF MpzDG× :êkpF ÖDÛ éÆ íGìÆpN D×C
PëD»F Þ ,ÚÞpìF kphæpëCk qC PwìF æßìz Þ ÚßÜV qC P@w@ì@F é@G@·@z
.lëDØÛ ívßÏJDZ Þ ÄÏØN Þ lëAok ßÛCqÞlF íÛq ¢ìJ Ýì×q êÞo PGvDÜ×DÛ
P@×n@× ok Þ ækoÞA ÚD@O@voD@è@F ok Co P@ëD@Ç@dÝ@ëC ÖD@V ½oD@µ Þ
:lëD×p¿ì× ÚDOvpJMßèz

êpìÊ ,Mßè¡F lÜZ !kph ½Ó ækq êC

 

(30)!íÛDGÜV ÚßÜV pìWÛq Þ lçDz êßwìÊ

: éWìOÛ
:PwìÛ ÚÞpìF ÍDd év qC ÚDwÛC Ðص Þ PìÎD·¾
lÜÛD× ,PvC ÚDwÛCkßh ´D¿OÛC oß²ÜØF Þ í¥iz ækD¿OvC êCpF ¯Ã¾ - 1
.DèÛA pìº Þ ÚkpF MnÎ ÞÚkpÆ PdCpOvC Þ ÚlìFCßh Þ Úkoßh
Ýب ok æCßhPvC pËëk kCp¾C ækD¿OvC Þ ÚCpËëlF P×lh oß²Ü@Ø@F - 2
Þ ÚCpص Þ êkDFA Þ EoDWN Þ PµCoqlÜÛD× ,éÛ Dë kpGF ækD¿OvC rìÛ ÞC kßh
.DèÛA pìº Þ ÀìÎöDN Þ PìFpNÞ ÙìÏ·N Þ ¸ëDܤ
ÖDWÛC oß²ÜØFÞ Cp×C PµD¬C êÞo Þ Clh êCpF ¯@Ã@¾ é@Æ í@ÎD@Ø@µC - 3
ÚA ÚDwÛC kCp¾C ÝëpOÏçDV ÞÝëpOOwJ Þ .kpìËì× Moߤ íÊlÜF ÀñD±Þ
ízßh Þ í¥iz ækD¿OvC DèÜN kßh íÊlÛqok ÞC ½lç :éÆ PvC íwÆ
.lzDF kßh ´D¿OÛC Þ mCnOÎCÞ íOdCo Þ

íØ»ìF ÚCpËëk PÜe× qC éÆ ßN

 

í×kA lÜèÛ P×DÛ éÆ lëD¡Û

Þ DçoDÆ ÖDØN ok:éÆ PvC íwÇÛA ÚDwÛC kp¾ ÝëpNÓDF Þ ÝëpOÏ×DÆ éÇÛDÜZ
Þ l¥Ã× Þ ,xF Þ kpìËì× p²Ûok Co ÍD·O× êClh DèÜN íÏÆ Þ íñrV oß×C
oDÊkoÞpJ qC êoCkpGÛD×p¾ Þ p×C PµD¬C ÞD¨o Ðì¥eN rWF íFß@Ï@®@×
.ÁDF ÕClܵ D× Þ l¿Üë ÙÆlܵD× - koClÛ ÚDèV

Pw¨pº ÚDÛDV PGe¤ ½pz ÚDV Þ Ík qC

 

.PwìÛ éØèÜëC ÚDV Þ Ík éÛpÊ Þ PwÜëC §pº

ÄzDµ Þ êp¥× ÚßÜÎCÞm

éÜv ok í¾ßO×ÙìçCpFC ÝF ÚDFߤ oßè¡× êD¾pµ qC) êp¥@× Úß@Ü@ÎCÞm
kßF ækDèÛ ÚDFDìF ok pv êDJÈë DF Ölëk Co íÃzDµ éëkDF ok :P¿Ê (246
.P¾pì× yßh Þ
?DWÆ DN :ÙO¿Ê
.PvÞk éÛDh DN :P¿Ê
?kßzpwì× ÚßZ ÚkpÆ ¸®Â lì·F Mp¾Dw× p¿v PÎAíF :ÙO¿Ê
peGÎC Þ pGÎC í¾Ùç DÜÏØd Þ éFDOÆ í¾ MöCp D×C ÚßÜÎC CmDë ÈeF Þ :P¿Ê
D× lëD×p¿ì× éÆ êlÛCßiÛ PvÞkEDOÆ ok DëA ,ÚßÜÎCÞm êC ßN pF kD@F êCÞ
!ÙìÜÇì× ÐØdCpe¤ Þ Dëok ok CpÛA
ÚßZ Þ ,kpÇì×½C߬ éÆ Co ÞC Ölëk ,Ölìvo éG·ÇF ÚßZ :P¿Ê ÚßÜÎCÞm
CpN éF ÍßØe× DÛC Þ p×ÓC Ð×DdPÛC :P¿Ê Cp× Þ ,lëlÜiF yßh lëlF Cp×
ÍrÜØF Co kßh ÀìÏÇN oDF íçCßiì× Þ PvCækoÞA oDÆ ok ÀìÏÇN é@ì@µCk
(62)PvC ælì¡Æ oDëk ÝëDF ÞC éFmDVCp× Þ ,íÛDvpF
: éWìOÛ
Þ ¦ÎDh PGe×DN Þ ,PvC MkD·v Þ PÃìÃd æCo êDØìJ éëkDF PGe@× ÚA
£ßÏh Þ PìÛDdÞo Þ D¿¤ :PvCæl¡Û ClìJ ÈÎDv Ík ok EßGe× éFn@V
.lz lçCßiÛ Ð¤DdÝ×å× HÏ êCpF
ClìJ PØìÂÞ yqoC :lzDF éÂÔµ Þ PGe× êÞo pÊC PµD@¬ Þ MkD@G@µ
MCp©d qC íNDëCÞo éÇÛDÜZ,lz lçCßh PìFßGe× .Ep HVß× Þ ,ækp@Æ
ECnµ qC ½ßh êÞo êkDµ Ökp× :éÆ PvC ælìvoÖÔwÎC éìϵ Ýì×ߥ·×
D× PµD¬Þ MkDGµ íÎÞ ,lÜÜÇì× íÆlÜF Þ MmDGµ P¡èF é@F Áß@zD@ë Þ
.PvC éÂÔµ Þ PGe× êÞo
ælÜF PvC êrW×P¡èF Áßz Þ ½ßh ÐdCp× qC EpÂ Þ íÊlÜF ¸Ïdp×
Þ íO¡èF êDèOØ·Û ÐFDÃ× ok Þ éOzClÛECnµ Þ ¢NA qC íÆDF Clh EpÃ@×
ÖÔwÎC éìϵ ÝìÜ×åØÎCpì×C ,lÜÇìØÛ í·¨CßN ÝëpOÇZßÆíÛDw¿Û êDèNnÎ
Piv¢NA MoCpeF ÙÜÆ pG¤ ÙOwÛCßN pÊC :lëD×p¿ì× ÐìØ@Æ êD@µkok
!ÖqoÞ pG¤ Þ ÐØeN ßN ÁCp¿F PvC ÝÇØ× éÛßËZ
Þ Ù¡Z ,PvCÞC p©e× ªì¾ Åok Þ Áß¡·Ø@F Íß@¤Þ Ä@zD@µ ½l@ç
Þ íØ·F öí¡ÎC Hd ,PvC oßÆÞ pÆ kßh Áß¡·× êCßvD× Úlëk qC yßÊ
.lÜÇì× oßÆÞpÆ CpÛDwÛC PGe× Ù¥ë
Þ P¡èFÞ ÙÜèWF íèVßN ÝëpOÇZßÆ :lìvo PGe× ÖDÃØF éÇ@ì@Ü@×å@×
Ápº ÞC ,P¡èF ælÜF ÚCpËëkÞ PvC Clh ælÜF ÞC ,koClÛ ¢ëD@vA Þ ECn@µ
.oß¥Â Þ oßd é¡ëlÛCok ÚCpËëk Þ PvC oß©d

 

ÙìGϬ MkDëq éÆ PVDd éZ PvD× DF oDë

 

xF Co D× ÚDV xÛß× ÚA PGe¤ PÎÞk

 

Pvp¿× ÙO¡èF éF Co Clh ¢ëßh ok qC

 

xF Co D× ÚDÇ× Þ ÚßÆ qC ßN êßÆ pv éÆ

 

Epõ Þ ÚßÜÎCÞm

 

kßh êDèvDGÎ ÝOwzl¥ÃF êqÞo êp¥× ÚßÜÎCÞm :éÆ PvC ælz Ð@Ã@Û
ÞC êßwF íÊorF Epõ éÆ kß¡ì×éVßO× æDÊDÛ Þ ,æl×A ÐìÛ kÞo oDÜÇF
Epõ kpGì× æDÜJ CliF ÞC pz qC Þ ælz ¢dßO×Piv ÚßÜÎCÞm ,lì@ì@×
ÚÞpìFEA qC êCéºDFoß ÖDËÜç ÝëC ok Þ ,ælz éVßO× Ð@ì@Û kÞo½p@®@F
EA qC Þ ækq HF Cokßh éºDFoß ,kß¡ì× oCßv ÞC P¡KF Ep@Ã@µ Þ æl@×A
.lÜÇì× oßGµ
éOwF kßh éF íËÜÎÖDØN éÏW·F ,Ölëk Co ÍÔd ÝëC ÚßZ :lëßËì× ÚßÜÎCÞm
EA qC éÇÜëC DN ,ÖkpÇì× PÆpd éºDFoßÂpv P@¡@J qC Þ ,Öl@z EA koCÞ Þ
.Ùëlz UoDh
P¡J Ý× Þ ,kDO¾CæCpF Þ æl×A ÝìñDJ éºDFoß P¡J qC EA oDÜÆ ok Ep@Ã@µ
ÙFDëok Co ÞC l¥Ã× Þ oDÆ phAéÆ ÖkßF ÞC HÂCp× Þ ,Ù@O@¾p@ì@× æCo ÞC p@v
éÆ íëÞo lì¿v ÚCßV Þ ,lìvo êoCk æßì× ÉorFPhok ÈëkrÛ Ep@Ã@µ
.kßF ælìFCßh PholÛA éëDv ok kßF ECpzPw×
qC pË× PwìÛêoÞDë Þ ¸ÛD× ÕDF ÓC ÷ßÂ Ó Þ Íßd Ó :éÆ ÙO¿@Ê kß@h D@F
ÝO¡Æ Þ Úkq l¥ÃF EpõÝëC éÆ ÖkpÆ ÝìÃë Þ ,ÍD·O× oDÊkoÞpJ HÛDV
.PvC æl×A ÚCßV ÝëC
l¥Â Þ lìì×ÚCßV ÚA êßwF (ÉorF oD×) íì·¾C :éÆ Ölz éVßO× æDÊD@Û
.koCk Co ÞC Úkq
¹D×k qC Piv Þ,ækq oD× HÛDWF Co kßh ÖDØN PµpwF Epõ ¸ÂßØÜëC ok
.kp× Þ ækDO¾C PÆpdíF oD× Þ ,lërÊ ÞC
ÐìÛ kÞo EA qCPì¿ìÆ ÚDØèF qDF Þ ,P¡ÊpF kßF æl×A éÆ íçCo qC Epõ
.P¾o Þ ækpÆ oßGµ
:lÛCßh Co p·z ÝëC ÚßÜÎCÞm

 

鲿eë ÐìÏWÎCÞ ClÂCo Dë

 

ÙϲÎC í¾ ÚßÇë ößv ÐÆ Ý×

 

éÛßÊ pç qC lÜÇì×P²¾De× Co ÞC lÛÞClh Þ íOwç ECßh ok éÇìwÆ êC
.MDØñÔ×DÛ Þ ößv QkCßd
pGh ÞDF Co p×CÚDëpV ÚßÜÎCÞm Þ ,lz oClìF ÚßÜÎCÞm qCÞA ÚlìÜz qC ÚCß@V
.kCk
ÍlG× êßÃN uDGÏFCo ßèÎ uDGÎ xKv Þ ,kpÆ éFßN Þ ækDO¾C ÅDiF ÚCß@V
(63).P¾o DìÛk qC ÍDd ÝìØèF Þ ,ækpÆ
: éWìOÛ
pìº Þ ÚCßìdqC ÙµC ÚDèV MCkßVß× éØèF íÎD·N Äd À®@Î Þ P@Ø@do
ÉorF Þ ÈZßÆ æCßh êkßVÞpç Þ ,éOzCk é¬DdC ,p¾DÆ Þ Ý×å× Þ ÚCßìd
.lzDGì× ÞC Щ¾ ÞÚDwdC Ápº ÍDd éØç ok
ÍD·O× oDÊkoÞpJoÞDÜèJ Þ ¸ìvÞ ÚCßh ok éÆ ÚDèV í×ßص êDèOØ@·@Û
PØ·Û Þ ÚDwdC EDweF êpO¾kbìç ok :PvC ÖDµ Þ £Dh ækD¿OvC koß×
.lçlìØÛ oCp DèÛA Úßël× Þ Úßçp× Cokßh íwÇaìç Þ æl×DìÛ
éÆ lÜÇìØÛ pǾíwÆ ,PvC ÝìÜZ rìÛ í¤ß¥h êDèOØ·Û pSÆC Þ H@Ï@ºC
Þ êDJ Þ Pvk Þ ÚDFq Þ yßÊÞ Ù¡Z) ÚlF ÙÎD@v êD@©@µC qC È@ë p@ç
,koCk yqoC æqClÛC éZ DN (DèÛA pìº Þ r»× Þ Ù©çÞ Úßh Þ H¥µ æDËOvk
.kpÆ íÛCkolÂÞ êoCnËvDKv lëDF olÃZ DèOØ·Û ÝëC qC Èë pç ÐFDÃ×ok Þ
êDèOØ·ÛqC íOØw :êpçD± Þ ußwe× êDèOØ·@Û Ý@ëC qC é@O@zn@Ê
Þ ³¿d ÚDØç DèÛAqC íÇë Þ ,PvC ußwe× pì@º ÍD@·@O@× oD@ÊkoÞp@J
ok ÚDFq éÆ PvC íÛDèÊDÛ Þ ¸ÂßØFêDçop¨ Þ p®h Þ pz ¸¾k Þ PvCpd
p¤DÂ Þ rVDµ l¤ ok l¤ Äd ÉorF À®Î ÝëqCíÛCkolÂ Þ pÇz ÐFD@Ã@×
.PvC
HÛDV qCCo ÞC éÇÜëC pË× PwìÛ êkp¾ ³¾Dd Dèìϵ D@Ø@Î x@¿@Û Ð@Æ ÚC)
.Pwç í³¾Dd Þ ælÛoClèËÛ ÍD·O× lÛÞClh

ÙÜìF Ý× éÇOwÛA Ý× oClèËÛ pÊ

 koClì× éËÛ ÌÜv лF ok Co é¡ìz

 

é¿Ïh Ý× Þ éëlëÝìF Ý× MDGÃ·× éÎ)) :lëD×p¿ì× 11 éëA lµo æoßv ok Þ
((Ùèw¿ÜF D×C Þ pì»ë íOd ÖßÃFD× pì»ë Ó ÕC ÚC ÕC p×C Ý× éÛß²¿@e@ë
íÜì²¾De× Þ ÚDÛDGvDJ ÞC pv P¡J qC Þ êÞp¡ìJqC í@¥@i@z p@ç êCp@F
,lÜÜÇì×êoClèËÛ Þ P²¾De× ÍD·O× oDÊkoÞpJ oßOvlF Co ÞCéÆ lÜOwç
pìì»N ÞC éÇÜëC pË×lÜÇìØÛ ¸®Â íwÆ qC Co kßh êDèOØ@·@Û l@ÛÞCl@h Þ
.kkpʽpeÜ× Äd æCo qC Þ ækCk yÞo

 

 

منبع اصلی کدهای جاوااسکریپت
http://minos.blogfa.com
«ًاَللّهُمَّ کُن لِوَلیِّکَ الحُجَّةِ ابن ِالحَسَن صَلَواتُکَ عَلَیه ِو َعَلی آبائِه فی هذِه ِالساعَة وَ فی کل الساعَة وَلیّاً وَ حافظا وَ قائداً وَ ناصراً و َدَلیلاً وَ عَینا حَتّی تُسکِنَه اَرضَکَ طَوعا وَ تُمَتِّعَه فیها طَویلا »